Najwieksze jeziora w Polsce

Sniardwy najwiêksze jezioro w Polsce, w województwie warmiñsko-mazurskim, w powiatach: mragowskim i piskim, po³o¿one w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy. Jest to jezioro polodowcowe. Lustro wody jest na wysokoœci 116 m n.p.m. W wielu miejscach p³ytkie dno jeziora usiane jest g³azami narzutowymi, które kryj¹ siê tu¿ pod powierzchnia wody (20 do 30 cm pod lustrem wody) stwarzajac zagro¿enie w ¿egludze.