Najwieksze jeziora w Polsce

Mamry jezioro w pó³nocno-wschodniej Polsce, woj. warmiñsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Mamry to jezioro polodowcowe morenowe. Jedno z najwiêkszych jezior w Polsce. Dno jeziora jest zró¿nicowane z licznymi zag³êbieniami i wyp³yceniami, przy czym czêœæ pó³nocna jest wyraŸnie g³êbsza, dno porasta roœlinnoœæ wynurzona i ³¹ki podwodne z³o¿one z ramienic. Brzegi jeziora przewa¿nie niskie i podmok³e, w czêœci poroœniête lasem.