Najwieksze jeziora w Polsce

£ebsko jezioro przybrze¿ne w województwie pomorskim (na terenie gmin Wicko oraz Smo³dzino) na Wybrze¿u S³owiñskim, trzecie pod wzglêdem powierzchni jezioro w Polsce. Ma powierzchniê 7142 ha, d³ugosæ 16,4 km, szerokosæ 7,6 km a maksymalna g³êbokosæ to 6,3 m (kryptodepresja).